FRISTER FOR TILBUD / OVERSLAG
Fremsendte tilbud og overslag er gældende i 30 dage fra afsendelse, herefter forbeholder vi os retten til at revidere priserne i henhold til eventuelle stigende materialepriser og lønsatser. Ved fremsendelse af et nyt tilbud eller overslag er denne igen gældende i en periode på 30 dage.  

 

UDFØRELSE
Såfremt arbejdet ønskes udført, giv os gerne besked i så god tid så muligt, så vi kan få opgaven lagt i kø.
Vi vil naturligvis bestræbe os på at overholde alle aftaler. Vi er dog hverken herrer over vejret, tørretider eller sygdom. Håndværkere er desværre ikke en hyldevare, så vi beder om forståelse, hvis ikke vi kan finde en afløser pga. sygdom.

 

MALINGENS DÆKKEEVNE
Alle vores malinger har en god dækkeevne og vi vil afhængigt af underlaget, oftest kunne nøjes med at påføre et enkelt eller to lag maling. Men ved anvendelse af visse farvetyper, er dækkeevnen generelt nedsatdette gør sig gældende for orange, lilla, rød, gul samt alle farver derimellem. Derfor kan vi ved brug af ovenstående farver ikke garanterer at malingen er dækkende som normalt, og der vil oftest skulle anvendes endnu flere lag for at opnå et tilfredsstillende resultat.

 

SPECIALPRODUKTER
Der findes et bredt udvalg af specialprodukter i dag, så spørg os endelig hvis du vil høre mere om:

– Allergivenlige produkter.
– Bakteriehæmmende produkter.
– Effektmalinger og -spartel. 

 

NYBYG, RENOVERING & OMBYGNING
Der vil oftest være noget bevægelse og udtørring i de forskellige bygningsdele. Dette kan udvikle sig til revner i akrylfugerne. Disse udbedrer vi uden beregning, typisk ca. 1 år efter arbejdet er blevet udført. 

Kontakt os for nærmere aftale, hvis dette bliver aktuelt. 

 

UDVENDIGT ARBEJDE
Sommeren er vores højsæson og vi ønsker naturligvis at levere et stykke kvalitetsarbejde for alle, uanset opgavens størrelse og type. Derfor kan der forekomme længere ventetider end normalt på udførsel af arbejde i sommerhalvåret.
Udvendigt malerarbejde vil altid blive udført ved førstkommende lejlighed og i samme rækkefølge som opgaverne kommer ind.
Vi prioriterer at afslutte igangværende indendørs opgaver, før vi påbegynder det udvendige arbejde. Vi beder derfor om forståelse, hvis ikke vi er i gang, selvom vejret er til det.  Men bare rolig – vi glemmer dig ikke! 🙂 

 

RUSTGENNEMSLAG PÅ UDVENDIGT TRÆVÆRK FRA BL.A. SØM & SKRUER
Ved en malerbehandling af eksempelvis sternbrædder, vil vi naturligvis altid grunde og forsegle bedst muligt. Når først rustgennemslaget er sket, er det dog ofte begrænset hvor langtidsholdbar effekten af de isolerende malinger er, og man vil særligt i kystnære områder opleve at rustgennemslagene kommer igen relativt hurtigt. 

 

RUSTIKBRÆDDER
Vores erfaring er at de fleste ældre rustikbrædder, som oftest ikke har problemer med gennemslag efter overmaling med spærrende malinger, medmindre der opleves meget store udsving i luftfugtighed. F.eks. i små badeværelser.
Ved nyere rustikbrædder som males hvide, oplever man oftere gennemslag.
Der ydes ingen garanti for gennemslag af knaster uanset træets alder. 

 

OVERSLAG
Et overslag er et estimat – ikke en fast pris. Det endelige beløb kan sagtens være lavere, men selvfølgelig også højere.
Ved en fast tilbudspris derimod skal beregneren gardere sig med uforudsete udfordringer og prisen vil derfor oftest være højere end overslagsprisen.
Ganske ofte sker det at der ændres i planerne eller man løber ind i uforudsete udfordringer undervejs, hvilket alligevel medfører ekstraregninger. Derfor udføres arbejdet altid billigst på timeløn, under forudsætning af at pladsen er ryddet og klar så håndværkerne undgår at “gå oveni hinanden”.  

 

BETALING
Betalingen opkræves ved arbejdets afslutning, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Hvis projektet strækker sig over mere end 30 arbejdsdage fra påbegyndelse, påberåber vi os retten til at fremsende aconto regning for det udførte arbejde til og med 30. arbejdsdag.  

 

BETALINGSREGULERING
Udover den faste pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for merudgifter forårsaget af ekstraordinære prisstigninger eller pålæg fra staten, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, §§ 9 og 9. (AB 92, § 22, stk. 6) 

 

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over arbejdes udførsel eller andre forhold ifm. dit projekt, skal du rette henvendelse til Malerfirmaet Petersen & Hundebøl på Tlf. +45 75125536.
Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

 

OPLYSNINGER OM PERSONDATA

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Malerfirmaet Petersen & Hundebøl ApS, CVR-nr. 44366916 (herefter ”Selskabet”).

Som følge af din aftale med Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1.0      Generelt

2.0      Personoplysninger

2.1       Hvad er personoplysninger?

2.2       Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3       Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4       Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5       Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6       Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7       Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8       Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3.0       Kontakt

 

1.0      Generelt

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2.0       Personoplysninger

2.1       Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2       Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består.

Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3      Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4      Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5      Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse.

2.6      Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7      Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8      Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 

3.0      Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Selskabet, skal du rette henvendelse til Casper Hundebøl på e-mail: casper@malerbutikken.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk